Free Bollywood - Indian Mp3


Latest Funny Jokes

Marathi SMS

Ek naata j

Ek naata je kadhi hasavata, kadhi radavata, kadhi ugach manatlya manat hasta,jyat nasto durava,nasto rusva-fugva, nasto raag dvesh,aste te faqt prem, apulki,maya,adar ani aste sath,sukh-dukhachi, te naat mhanje maitrich


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Ek Naata J

Ek Naata Je Kadhi Hasavata, Kadhi Radavata, Kadhi Ugach Manatlya Manat Hasta, Jyat Nasto Durava, Nasto Rusva Fugva, Nasto Raag Dvesh, Aste Te Faqt Prem, Apulki, Maya, Adar Ani Aste Sath, Sukh Dukhachi, Te Naat Mhanje Maitrich.


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Dole pusay

Dole pusayla kunitari asel tar rusayla bara watte,eknare kunitari asel tar manatla bolayla bare watte,kautuk karnare kunitari asel tar thakeparyant rabayla bare watte,najar kadhnare kunitari asel tar natayla bare watte,ashel lavnar kunďtari asel tar waat baghayla bare watte.aplyasathi marnar kunitari asel tar mareparyant jagayla bare watte..


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Bhavnanchi

Bhavnanchi kadhi shant tar kadhi usalati laat, Ki hrudayanna sandhanari janu ek vahivaat, Maitri asavi shishiratlya dhukya sarakhi, Karan ti aste don jivanchi gaath.


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Ayushya sa

Ayushya samudra ahe,hruday kinara ahe, mitra mhanje lata ahe, samudrat kitī lata ahet tyala mahatva nahi,kinaryala kiti sparsh kartat te mahatvache ahe.


Share On Whatsapp
Marathi SMS

Atvani ya

Atvani ya asha kaa astat.. Onjal aslelya panyasarkya.. Nakalat onjal rikami hote.. AANNII… Mag asto fakt olava.. Pratek divsachya atvanicha!!!


Share On Whatsapp